• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Helse- og omsorgstjenester - søknad

Informasjon

Generell informasjon

Kommunen skal sørge for å tilby nødvendige helse- og omsorgstjenester til alle som oppholder seg i kommunen, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1. Tjenesten gis etter individuell vurdering av behovet. Kommunen skal blant annet tilby:

• Helsetjenester i hjemmet, for eksempel hjemmesykepleie
• Personlig assistanse, herunder praktisk bistand, opplæring og støttekontakt
• Plass i institusjon, herunder sykehjem
• Avlastningstiltak for barn og voksne
• Omsorgsstønad til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid
• Brukerstyrt personlig assistanse
• Fysioterapi, ergoterapi, rehabilitering og habilitering

Om økonomi

For noen tjenester betaler bruker en egenandel eller vederlag. Helse- og omsorgstjenesten innhenter nødvendige opplysninger for beregning av egenandel og vederlag. Hva du evt. skal betale vil gå fram av tjenestevedtaket, eller i et eget vedtak

Informasjon om saksbehandling

Opplysningene i søknaden, med eventuelle vedlegg, vil ligge til grunn for behandling av søknaden.
Tildelingsenheten vil etter mottatt søknad, som regel, kontakte deg for å utrede saken.
Opplysningene du gir er underlagt taushetsplikt.
Du har rett til innsyn i saksdokumentene, rett til å få tilføyd mangler og å få slettet feil.

Journal

Ifølge forskrift om pasientjournal, skal det opprettes journal for hver pasient. Du kan ikke reservere deg mot at slik journal opprettes.
Søker du om, eller mottar helse- og omsorgstjenester i din kommune, blir det registrert opplysninger om deg og ditt behov for hjelp. Noen av opplysningene blir registrert etter en egen standard (IPLOS) og sendt anonymisert til kommunalt pasient- og brukerregister (KPR).

Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)

Noen av opplysningene vil bli registrert i Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) som gir grunnlag for planlegging og evaluering
av helse- og omsorgstjenester. I registeret fjernes navn og adresseopplysninger. Du kan reservere deg mot at helseopplysninger om
deg utleveres fra KPR sammen med fødselsnummer, eller mot utlevering av helseopplysninger til enkelte formål.


Hva blir lagret av personlige opplysninger?

Kommunen vil lagre opplysninger fra søknaden og saksbehandlingen i et databasert system. Bare de personene som skal hjelpe
deg, får tilgang til opplysninger om deg. De får bare vite det de trenger for å utføre sitt arbeid og har plikt til ikke å gi opplysninger videre til andre.

Innsynsrett

Du har rett til å få vite hvilke opplysninger som blir lagret om deg og hvem som har eller har hatt tilgang til disse. Du kan kreve at
opplysninger blir rettet dersom de inneholder feil. Ønsker du at opplysninger om deg skal slettes, må Datatilsynet behandle saken.
Henvend deg til lederen for kommunens helse- og omsorgstjeneste dersom du ønsker innsyn i, retting eller sletting av opplysninger.
Blir ikke opplysningene rettet eller slettet, kan du be om at din kommentar blir registrert sammen med opplysningene.


Om utfylling av skjema

Har du spørsmål om tjenester, om søknadsskjema eller har behov for hjelp til utfylling av søknaden, kan du ta kontakt med tildelingsenheten, tlf.: 940 22 950, mellom kl. 10 - 15.

Hjelp
Lukk
1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader